Joycycling.cz – Radost na prvním místě

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Preambule

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679).

 1. Správce osobních údajů

Společnost Joycycling s.r.o., IČO: 19075324, se sídlem Školní 400/2, 312 00 Plzeň zapsaná v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 43451 zpracovává osobní údaje v souvislosti s organizováním sportovních akcí.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti Joycycling s.r.o. je Ondřej Paur, paur@joycycling.cz, telefon: +420 774 044 794. Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

 1. Zásady pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost sportovní akce, případně souvisí se službou, kterou na akci využíváte. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy.

 1. Pro které účely osobní údaje zpracováváme

Při naplňování svého poslání zpracovává společnost Joycycling s.r.o. osobní údaje pro následující účely:

 • Přípravu startovní listiny
 • Příprava startovních čísel
 • Rezervace parkovacích míst
 • Dotazy zaslané přes kontaktní formulář
 • Zpracování výsledků závodu
 • Vyhlašování výsledků závodu
 • Plnění zákonných povinností
 • Reklamní a marketingové účely
 • Statistiky
 1. Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme

Společnost Joycycling s.r.o. zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů):

 • účastník sportovní akce
 • uživatel využívající kontaktní formulář (dotaz)
 1. Předávání osobních údajů

Společnost je rovněž oprávněna poskytovat, za účelem řádné organizace sportovních akcí, osobní údaje třetím subjektům:

 • Spoluorganizátor akce
 • Časomíra a správce výsledků
 1. Doba uchování osobních údajů

Údaje se uchovávají pouze po dobu nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 1. Práva subjektů údajů

Právo subjektu údajů na informace o zpracování

Subjekt údajů má právo na informace, jak správce jeho osobní údaje zpracovává a jakým způsobem toto zpracování provádí.

Právo na přístup k osobním údajům

Jestliže správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů, má subjekt údajů právo získat jejich kopii v případě, že dostatečným způsobem prokáže svou totožnost.

Právo na opravu a doplnění

V případě, že správce zpracovává chybné nebo neaktuální osobní údaje, je povinen je na žádost subjektu údajů opravit.

Právo na výmaz

Pokud byl udělen souhlas se zpracováním a neexistuje jiný právní důvod, nebo pokud se subjekt údajů domnívá, že správce již jeho osobní údaje nepotřebuje (protože pominul účel pro jejich zpracování), má subjekt právo požádat o ukončení zpracování (právo „být zapomenut“) a vymazání svých osobních údajů.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to pouze v případě zpracování, které je prováděno ve veřejném zájmu či na základě oprávněného zájmu správce.

Přejít nahoru